Jak pomoci

Jak můžete pomoci?

FINANČNÍM NEBO VĚCNÝM DAREM

Podpořit činnost Švejcarova nadačního fondu dětem, včetně možnosti specifikovat účel daru můžete na základě darovací smlouvy.

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (nejčastěji peněžní prostředky nebo movitá věc), který je realizován na základě darovací smlouvy. Dar může i nemusí být určen na přesně vymezený účel.

V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na taxativně vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů., §15, odstav. 8 nebo §20 odstav.8). Dar poskytnutý neziskovým organizacím jako je náš nadační fond podmínky tohoto ustanovení zákona splňuje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAK NA TO?
1. Vyplněnou a podepsanou smlouvu ve dvojím vyhotovení, prosím pošlete poštou na jméno paní Lenka Linková, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2, 120 00.
2. Pokud chcete dar věnovat konkrétnímu oddělení. Do účelu napište pro jaké oddělení (např. oddělení větších děti, oddělení kojenců, oddělení JIRP, ambulance, atd..
3. Nejprve by měla být podepsána smlouva a teprve poté dar věnován. Pokud přijde nejprve dar, není problém, smlouvu dodatečně podepíšeme.
4. Potvrzení o daru pro daňové účely posíláme na vyžádání. Stačí požádat e-mailem na: lenka.linkova@vfn.cz.

Pokud jste se rozhodli finančně podpořit Švejcarův nadační fond dětem – Karlov, můžete svůj dar zaslat na níže uvedený účet vedený u Komerční banky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo transparentního účtu: 21536111/0100
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/svejcaruv-nadacni-fond-detem-kar...

Za poskytnuté dary předem děkujeme. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:

Lenka Linková
e-mail: lenka.linkova@vfn.cz, tel. č.: +420 224967820
Mgr. Jana Drábková
e-mail: Jana.Drabkova@vfn.cz, tel. č.: +420 224967730

Daňové výhody pro dárce

Dárce - fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.
Dárce - právnická osoba má nárok na uplatnění odčitatelné položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 10 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Pro potvrzení o poskytnutí daru prosím kontaktujte: Lenka Linková e-mail: lenka.linkova@vfn.cz

Všechny smlouvy jsou ke stažení ZDE.